Odoo by Frontware SaaS in The Cloud                         


What is Odoo by Frontware SaaS in the Cloud?                              


Odoo by Frontware SaaS in the cloud * คือ โปรแกรม odoo สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน โอดูบนคลาวด์ตอบสนองความต้องการของธุรกิจหลากหลายประเภทโดยไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ระบบ แต่ผู้ใช้จำเป็นต้องยอมรับและใช้งานodoo ตามที่มีในโอดูบนคลาวด์

SaaS หรือ Software as a Service คือ การให้บริการระบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าระบบคลาวด์ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงโปรแกรมต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตsoftware.


ด้วยราคา 3,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คุณจะได้รับโซลูชั่น ERP ที่สมบูรณ์ในระบบคลาวด์ด้วยโมดูลต่อไปนี้ รวมถึงการบัญชีพร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่ายและใบกำกับภาษีสำหรับประเทศไทย


หมายเหตุ: คุณชำระเพื่อใช้งานแบบรายเดือน คุณสามารถหยุดการใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีภาระผูกพัน ดูราคาของเรา

ทดลองใช้ออนไลน์ 


ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ คุณสามารถทดลองใช้งานโอดูลบนคลาวด์ ด้วยฐานข้อมูลสาธิต ฐานข้อมูลมีการรีเฟรชทุกวัน คุณไม่ควรทลองโดยข้อมูลที่เป็นความลับ


     ข้อมูลทดลองใช้โอดูบนคลาวด์ด้วยฐานข้อมูลสาธิต

     บัญชี : admin

     รหัสผ่าน : mooZ8iuj2ooc

  
     ทดลองใช้งาน        
  

*Odoo is a trademark of Odoo S.A. and its affiliates. Any rights therein are reserved to Odoo S.A. and its affiliates. Any use by Odoo by Frontware is for referential purposes only and does not indicate any sponsorship, endorsement or affiliation between Odoo S.A. and Odoo by Frontware