ขั้นตอนการดำเนินงานในการบูรณาการ Odoo


Odoo process by   Odoo by Frontware   

เพื่อที่จะรับประกันกับลูกค้าว่าเราเข้าใจความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เป็นการบูรณาการ Odoo ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า Odoo by Frontware มีวิธีและขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการนำ Odoo ไปใช้ร่วมกับกระบวนการทำงานของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยจะปฎิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้

กระบวนการนี้แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังตัวอย่างตาม time line ด้านล่างนี้:

1. การประชุมครั้งแรก

วัตุประสงค์ของการประชุมครั้งแรกคือ การแนะนำบริษัทของเรา และเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและองค์กรของลูกค้า
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

การประชุมร่วมกันระหว่าง Odoo by Frontware และผู้จัดการบริษัท


ลูกค้านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและองค์กร > ใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที


Odoo by Frontware นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการนำ Odoo มาใช้ร่วมกับธุรกิจ, ใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับธุรกิจและความต้องการของลูกค้าโดยใช้ MindMap(แผนที่ความคิด) , ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ 20 นาที


ทีมงานของบริษัทฟร้อนท์แวร์ สรุปรายงานการประชุม(ข้อเสนอก่อนการวิเคราะห์)

ขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่าย


2. การสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลแต่ละแผนก

การประชุมร่วมกันระหว่าง Odoo by Frontware และผู้จัดการบริษัทของแต่ละแผนก : ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ 2 วัน


สัมภาษณ์สอบถามข้อมูลแต่ละแผนก, ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ 2 ชั่วโมง /การสัมภาษณ์


การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจโดยทีมงานของ Odoo by Frontware, ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ 3 วัน โดย เป็นการวิเคราะห์แบบคร่าว ๆ

นำเสนอการประเมินงบประมาณค่าใช้จ่าย

 

ในขั้นตอนนี้จะมีการคิดค่าใช้จ่ายและจะมีการออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บในส่วนของฟังก์ชั่นตามที่ลูกค้าต้องการ

การพิจารณาจากลูกค้า 


สุดท้าย ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธหรือยอมรับเงื่อนไข เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนั่นคือ

กระบวนการวิเคราะห์ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์นี้จะมีค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะขึ้นอยู่กับโครงการ

 

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์

การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบ ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ 5 วัน โดยเป็นการวิเคราะห์แบบคร่าว ๆ


การออกแบบหน้าจอการทำงาน, การออกแบบ workflow, การออกแบบรายงาน


การทดสอบการพิจารณาจากลูกค้า

สุดท้าย ในขั้นตอนนี้บริษัทฟร้อนท์แวร์ จะแนะนำวิธีแก้ปัญหาแก่ลูกค้าและการออกแบบที่จะตรงกับความต้องการของลูกค้า แต่ลูกค้ายังคงมีสิทธิที่จะหยุดหรือดำเนินการต่อไป หากลูกค้าตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อ จะมีการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะต่อรองในเรื่องราคาและเวลาการทำงาน

การเจรจาต่อรอง
ขั้นตอนในการเจรจาต่อรองนี้ทำขึ้นเพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนและสามารถตอบสนองต่อความต้องการนั้นได้อย่างครบถ้วนและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า

สุดท้าย เมื่อลูกค้ายอมรับต่อข้อตกลงในการเจรจาแล้ว จึงจะเริ่มต้นการบูรณาการ Odoo

4. การบูรณาการ

ดำเนินการแก้ปัญหา


การตรวจสอบลูกค้าราคาของการบูรณาการของแต่ละโมดูลจะรวมถึงราคาของชุดติดตั้งการใช้งานด้วย

5. การใช้งาน

การติดตั้ง Odoo ที่สำนักงานของลูกค้า


เปิดตัวและเริ่มต้นการใช้งาน Odoo


ฝึกอบรม

ความช่วยเหลือลูกค้า


การบูรณาการและการใช้งานจะทำไปทีละขั้นตอน นั่นหมายความว่าโมดูลทั้งหมดจะไม่ถูกบูรณาการในเวลาเดียวกัน


ตัวอย่างเช่นเราจะเริ่มต้นโดยการบูรณาการโมดูลการบัญชี และจากนั้นเราจะใช้งานโมดูลนี้ หลังจากนั้นเราจะบูรณาการและการปรับใช้โมดูลอื่นๆ ต่อไป


6. การดูแลหลังการติดตั้ง

การสนับสนุนทางเทคนิคและฟังก์ชั่นการทำงาน


แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น


ฝึกอบรม

การบำรุงรักษา