Odoo Success Stories : Services

Odoo image and text block

Tele Corporation (Telephony & Internet)

ขอบเขตของการบูรณาการ Odoo: โมดูลการขาย, การซื้อ, การบัญชี, การวิเคราะห์บัญชี, การวิเคราะห์คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

สถานที่ตั้ง : สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร

บริษัทผู้ให้บริการติดตั้ง : บริษัท Bista Solutions

Odoo image and text block

Drishti Group (Life-Guard)

ขอบเขตของการบูรณาการ Odoo: โมดูลเกี่ยวกับระบบการปฎิบัติงาน, ระบบบำรุงรักษา, โลจิสติก และทรัพยากรบุคคล รวมถึงปรับแต่งระบบ Odoo สำหรับระบบติดตามอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ประวัติการใช้งาน, การบำรุงรักษา, การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

สถานที่ตั้ง : อินเดีย

บริษัทผู้ให้บริการติดตั้ง : บริษัท Bista Solutions