Odoo Success Stories : Others

Odoo image and text block

L'ena (Education - National Administration School)

L' Ena ให้บริการด้านการศึกษา การบริหารโรงเรียนแห่งชาติ มีการศึกษาทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ถูกออกแบบสำหรับผู้สมัครเรียนจากต่างประเทศ

สถานที่ตั้ง : ฝรั่งเศส

ขอบเขตของการบูรณาการ Odoo: ERP เต็มรูปแบบ

เวลาที่ใช้ในการบูรณาการ : 3 ปี

บริษัทผู้ให้บริการติดตั้ง : บริษัท Tempo Consulting

Odoo image and text block

Green Office Now (Supplier)

Green Office Now เป็นผู้จัดจำหน่ายตลับหมึกพิมพ์ชั้นนำที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน

ขอบเขตของการบูรณาการ Odoo: การขาย, การซื้อ, ลูกค้าสัมพันธ์, บัญชี, คลังสินค้าและอื่น ๆ

สถานที่ตั้ง : สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร

Odoo Integration scope : Magento multi-shop and multi-currency

 

Odoo image and text block

D. Y. Indus (Trade)

DY INDUS, Inc ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าประเภท เหล็ก, สแตนเลส

ขอบเขตของการบูรณาการ Odoo: ซื้อ, ขาย, ลูกค้าสัมพันธ์, การบัญชี

สถานที่ตั้ง : แอตแลนตา, จอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา